מפעל ביבליוגרפי לחקר ספרות השו"ת

 

ראשיתו של מפעל:

זכות ראשונים למפעל רישום ספרות השאלות והתשובות שמורה לפרופ' בועז כהן (1968-1899) ולספרו "קונטרס התשובות" (בודפשט תר"ץ). בקטלוג הנוכחי כללנו את כל הכותרים שנרשמו ב"קונטרס התשובות" גם כאשר היה מקום לפקפק ביחס לספרים מסוימים אם הם ראויים להיכלל בהגדרת "שו"ת". זאת ועוד אחרת: מספר תשובות שנדפסו בזמנן כ"פסקים" בודדים ונרשמו בקטלוג של בועז כהן ברשומות נפרדות, חזרו ונדפסו שוב בתוך ספרי שו"ת – וגם במקרה זה לא ביטלנו את הרשומה המקורית של הפסק הבודד שנרשם אצל בועז כהן, אלא ציינו במסגרת ההערות הביבליוגרפיות את הכללת ה"פסק" במסגרת ספר השו"ת של המחבר והכנסנו את ספר השו"ת החדש לרשומה חדשה.

מלאכה גדולה ורבה עשה בועז כהן באיכון מאות ואלפי תשובות וספרי שו"ת, ועבודתו ראויה לכל הערכה על פי תנאי העבודה וכלי העזר הביבליוגרפיים שהיו קיימים בזמנו. בועז כהן בחן ובדק ספרים, פעל בכוחות עצמו, וניצל כל מידע מכלי עזר ביבליוגרפיים אחרים שהיו קיימים בשעתו, כפי שכתב בהקדמה לספרו:
 
שאיפתי היא שתהיה רשימתי שלמה ומשוכללה אבל השלמות לא ניתנה לאדם, למרות התאמצותי היתרה לא עלה הדבר בידי להכניס לתוך רשימתי את כל ספרי השו"ת שיצאו לאור בתקופה האחרונה, בחצי המאה האחרונה הופיע מספר גדול של שו"ת ברוסיה ובפולין וגם בארצות המזרח בארץ ישראל, ארם צובה, דמשק ושאר מקומות ולא הצלחתי אפילו לרכוש קטלוגים של ספרים אלו. מקוה אני שלקויים אלו לא יפחיתו במדה מרובה את ערכה של רשימתי זו.
 
אמנם רבים וגדולים כבר חיוו דעתם כי קונטרס זה, למרות חשיבותו הרבה, השאיר בקעה רחבה להתגדר בה – רב בו החסר הראוי לתוספת והשלמה, ואף הרשימות הבאות בקונטרס ראויות לתיקון ולהאחדה. שלמה זלמן פריהאף,במכתבו לבועז כהן מ-24 בדצמבר 1957, לאחר תיאור של שיחה שקיים עם סוחר ספרים בשם דזיאלובסקי בעניין "קונטרס התשובות", כותב את הדברים הבאים:
 
We were discussing your “Kuntres ha-Teshuvas,” and I said to him that you had only gone to the year 1930 and that many teshuvas have been printed since then. Besides, as was inevitable, there were some teshuvas before 1930 that you did not include. In my copy of your book I have written into the margin the names and dates of hundreds of teshuvas which you did not include... It seems to me, however, that you ought to be the one to make the new edition.
 
ב - 27 בנובמבר 1959 חוזה פריהאף וכותב לכהן:  
 
-I have only one complaint about you, and that is that you do not publish a new and enlarged edition of the Responsa Literature, of the Kuntres Ha-Teshuvos... My own copy has at least two hundred titles written in the margin since you stopped with books published up to 1930. Some day I hope you will M`zakeh Ess Ho-Raabim by taking up this task 
 
משראה פריהאף שבועז כהן מתמהמה להוציא מהדורה חדשה ומעודכנת, פירסם בשנת 1961 את ההוספות ל"קונטרס התשובות" לבועז כהן, הכוללות כשש מאות רשומות חדשות (394 ספרי שו"ת ו-223 ספרים הכוללים שו"ת). ואף לאחר פרסום ההשלמות לבועז כהן המשיך פריהאף לחפש ולאתר ספרי שו"ת נוספים, וציינם בהערותיו בכתב ידו, בעותק הפרטי שלו.
כשבעים שנה אחר כהן ביקשנו להמשיך את מפעלו במפעל ביבליוגרפי חדש וקיטלוג שלם יותר של ספרות השו"ת. ספרי ה"קונטרס" שלפנינו אינם רק "מהדורה חדשה" לספרו של בועז כהן, אלא, מבחינות רבות, "פנים חדשות באו לכאן", לאחר 12 שנים של עבודת מחקר מקיפה זכינו לאוצר ביבליוגרפי המשמש אינציקלופדיה לספרות השו"ת, שנדפסה החל מראשית הדפוס ועד לשנת 2010 . התפתחויות רבות חלו בעשרות השנים האחרונות במדע הביבליוגרפיה וגם שיטות הקיטלוג השתכללו במידה רבה. זכינו בדורנו – עידן הקטלוגים הממוחשבים – ומפעלים ביבליוגרפיים חדשים מאפשרים לנו לאמת ולהצליב מידע על ספרים, ולאתר מיקום של ספרים נדירים. בעזרת קטלוגים חדשים שעמדו לרשותנו הוספנו אלפי כותרים שנעלמו מעיניהם של בועז כהן ושל פריהאף, רשמנו מאות ספרים שנדפסו בארצות המזרח, והמשכנו ורשמנו את כל ספרי השו"ת שנתפרסמו עד שנת תש"ס (2000-1999).    
 
קונטרס התשובות החדש – אוצר ביבליוגרפי לספרות השאלות והתשובות מראשית הדפוס ועד שנת תש"ס
 
ד' הכרכים של  ה"קונטרס" כוללים לראשונה אנציקלופדיה של כל ספרי השו"ת וספרים הלכתיים בנושאים שונים שנמצאו בהם שאלות ותשובות, שיצאו לאור מראשית הדפוס ועד לשנת תש"ס. האוצר מכיל מידע רב על הספרים עם הפניות לספרות המחקר, תיאור תשובות ייחודיות ובמידת הצורך אף הרקע ההיסטורי שלהן ושפע של ציטוטים רבי עניין. לעיני הקורא נחשפים ספרי שו"ת נדירים, לעתים אף נשכחים, המכילים תשובות שהסעירו בשעתן את הציבור, תשובות שנדפסו בספרי פולמוס ופסקים בעלי חשיבות היסטורית.
לצד המידע ההלכתי-ההיסטורי מובאות גם אנקדוטות על הספרים ומחבריהם – לעתים מפתיעות, לעתים מקוממות ולעתים מעלות חיוך. המבקש להתחקות על עולמם של יהודים באלף ומאתיים השנים האחרונות, בתפוצות הגולה ובארץ ישראל, ילך וישוט לו בספרות השו"ת הרחבה מני ים, ואוצרת בתוכה עולמות שהיו לעתים סמויים מן העין – "הפוך בה והפוך דכולה בה".
כרכי ה"קונטרס" כוללים פרטים על מחברי ספרי השו"ת (מקומות פעילותם, שנות חייהם והפניות למקורות ביוגרפיים על חייהם, פעילותם ומשנתם), סקירת המהדורות, ותיאור ביבליוגרפי של הספר, תוכנו, מבנהו ואופיו. כמו כן נסקרות סוגיות הפותחות צוהר לחקר ההלכה וההיסטוריה היהודית, שעוסקות בקהילה, במשפחה ובתופעות המשקפות את חיי החברה והרוח בארץ ובתפוצות בתקופות שונות: מאבקים ציבוריים, מחלוקות ופולמוסים, אירועים היסטוריים, תולדות הישוב העברי בארץ. דגש מיוחד הושם על תופעות ביבליוגרפיות וספרותיות ייחודיות, כגון שימוש בתשובות שלא על דעת מחבריהן או שימוש מניפולטיבי בתשובות תוך כדי הטעיית המשיב, צנזורה, זיוף ועוד. 
בראש כרך א' (אותיות א-ל), שיצא לאור בשנת תשס"ו, נדפס מבוא נרחב הכולל סקירה של תולדות התפתחות ספרות השו"ת וממצאים חשובים שהתגלו תוך כדי הכנת הספר; כרך ב', שיצא לאור בשנת תשס"ז כולל את האותיות מ'-ק'.
בראש כרך ג' (אותיות ר-ת), שיצא לאור בשנת תשס"ט, נדפס מבוא, שסוקר, מנתח ומגדיר את המשותף והמבדיל בין מונחים שונים השגורים בספרות השו"ת: תשובות, פסקי דין, פסקים בדיני ממונות, פסקי הוראה ועוד. כרך זה כולל גם מפתחות שונים: מפתח מחברים, מפתח משיבים, מפתח אישים כללי, מפתח מקומות ועוד. 
כרך ד', הכרך האחרון, כולל מפתח עניינים הלכתי-היסטורי וביבליוגרפיה בחקר ספרות השו"ת הכוללת רשימה ביבליוגרפית ממוינת של מאות מאמרים, מחקרים, ומונוגרפיות בעברית ובלועזית, שנכתבו משנת 1823 ועד שנת 2010. 
 
הספר מיועד לחוקרים, רבנים, דיינים, ראשי ישיבות ותלמידיהן, אברכים, חובבי ספר, תלמידי חכמים ואנשים מן השורה. חוקרים מן האקדמיה ומהציבור החרדי שנעזרו במאגר המידע בשלביו הסופיים גמרו עליו את ההלל.
פרופסור שמואל גליק, ראש מכון שוקן למחקר היהדות שליד ביהמ"ד לרבנים באמריקה ופרופסור במכון שכטר לספרות רבנית וחינוך יהודי, הוא מחברם ועורכם של ספרים בתולדות החינוך היהודי ובתולדות מנהגי הנישואין והאבלות: "החינוך בראי החוק וההלכה";  "מקורות לתולדות החינוך בישראל", כרכים א-ב (עורך), כרכים ג-ו (מחבר); "זכר דבר לעבדך" - אסופת מאמרים לזכר דב רפל (עורך; "אור לאבל - להתפתחות של עיקרי מנהגי אבלות במסורת ישראל מלאחר הקבורה ועד תום השבעה"; "אור וניחומים" - להתפתחותם של מנהגי ניחום אבלים במסורת ישראל; "אור נגה עליהם" - הזיקה שבין מנהגי נישואין למנהגי אבלות במסורת ישראל; "קונטרס על ענין שבת החתונה", לר' אליעזר סופינו;  Light and Consolation: The development of Jewish ConsolationPractices