על הזיקה בין מנהגי נישואין למנהגי אבילות במסורת ישראל